Zielonogórski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Nauki Keplera (www.centrumnaukikeplera.pl).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2024-03-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

Treści niedostępne:

• brak skrótów klawiaturowych, na stronie internetowej można używać jedynie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
• niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• zdjęcia i grafiki w serwisach nie mają alternatywnych opisów, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych,
• fokus na niektórych elementach jest niewidoczny.

Wyłączenia
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed 23 września 2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: dostepnosc@zok.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 684511011. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący:

Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury
Adres: ul. Festiwalowa 3; 65-520 Zielona Góra
E-mail: zok@zok.com.pl
Telefon: 684511011
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek: Zielonogórskiego Ośrodek Kultury ul. Festiwalowa 3

• Budynek Zielonogórskiego Ośrodka Kultury jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
• Do budynku prowadzi 3 wejście – główne od Parku ( schody), zimowe od parkingu wewnętrznego ( schody) , wejście do Hydro(za)gadki od ul. Ptasiej ( podjazd dla wózków) oraz dwa wejścia od strony sceny amfitetaru.
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
• Na poziomie sceny amfiteatru jest winda.
• Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na poziomie sceny (pierwsze piętro) oraz hol i sala Hydro(za)gadka – podscenie.
• Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w podscenium .
• Przed budynkiem brak wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Budynek nie jest wyposażony oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
• Istnieje możliwość umówienia się z Gościem na parterze.

Budynek: Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. gen. W. Sikorskiego 10, 65-454, Zielona Góra

• Budynek Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
• Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony ul. gen. W. Sikorskiego – ruchome drzwi, bez progów.
• W holu znajdują się dwie windy – jedna do piwnicy do Jaskini Światła, druga na pierwsze piętro do Sali Lotów Kosmicznych.
• Dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest cały budynek Planetarium Wenus. Nigdzie nie ma progów.
• Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu i jest opisana językiem Braille’a.
• Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W Planetarium Wenus znajdują się 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, fotele z dolnego rzędu są przesuwane, tak aby w ich miejsce mogły stanąć wózki inwalidzkie.
• W budynku przy eksponatach w Jaskini Światła, wystawie meteorytów oraz ekranie multimedialnym z Johannesem Keplerem znajdują się wejścia do podłączenia słuchawek, aby usłyszeć transkrypcję audio dla osób niewidomych. Dodatkowo przy eksponatach są opisy dla osób niesłyszących a na ekranie z Keplerem wyświetla się tekst.
• Do kasy osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim mogą podjechać z boku, gdzie blat umieszczony jest niżej.
• Planetarium posiada w ofercie jeden pokaz przetłumaczony na język migowy „Majowie – Starożytni astronomowie”
• Nad wejściem ani w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
• Planetarium Wenus nie ma przynależnego parkingu.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• Przy eksponatach wagach nie ma możliwości podpięcia się słuchawkami, aby usłyszeć wynik ani wyjaśnienia działania wagi w języku Braille’a lub audio.
• Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
• Pokazy nie są tłumaczone na język migowy dla osób niesłyszących (oprócz jednego).
• Nie ma możliwości skorzystania z opisów fabuły pokazów w języku Braille’a lub nagranej w formie audio dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczego ul. Dąbrowskiego 14

• Budynek CNK CP jest przystosowany do użytkowania przez osoby
z niepełnosprawnościami.
• Do budynku prowadzi 5 wejść – główne od frontu budynku, boczne od strony agregatu, boczne przy windzie, dwa wejścia od tyłu budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
• Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
• W budynku CNK CP jest winda.
• Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku.
• Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku .
• Na parkingach przed (2 miejsca) i za (2 miejsca) budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
• Istnieje możliwość umówienia się z Gościem na parterze.

Budynek: Filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury – Pałac w Starym Kisielinie, ul/. Stary Kisielin – Pionierów Lubuskich 53

• Budynek Filia ZOK w Starym Kisielinie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 
• Do budynku prowadzą 4 wejścia – główne od strony parku, wejście dla osób z niepełnosprawnościami do strony parku (podjazd dla wózków), od strony przedszkola, od strony biblioteki. 
• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
• Przed wejściem dla osób z niepełnosprawnością umieszczony jest przycisk z dzwonkiem, wzywającym osobę, która otwiera drzwi (w okresie jesienno – zimowym).   
• Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 
• Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku oraz korytarze. 
• Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku. 
• Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
• Na terenie jest parking, na którym jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
• Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia Braille`a oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
• Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu ani on – line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

• skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 684511011;
• napisać pismo/złożyć wniosek na adres:

Zielonogórski Ośrodek Kultury
1. Festiwalowa 3
65-520 Zielona Góra;

• wysłać e-mail na adres: zok@zok.com.pl
• skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w godzinach urzędowania 8:00-16:00.