REGULAMIN CENTRUM NAUKI KEPLERA PLANETARIUM WENUS

 

 

 

§ 1

Planetarium Wenus

Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus – Filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury (zwane dalej Planetarium) mieści się przy ul. Sikorskiego 10 w Zielonej Górze i jest instytucją kultury, której misją jest popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego i kulturowego, promowanie metod i narzędzi edukacji pozaformalnej oraz kształcenia przez całe życie.

§2

Godziny otwarcia Planetarium

 1. Planetarium jest otwarte od wtorku do niedzieli.
 2. W poniedziałki Planetarium jest zamknięte dla gości indywidualnych.
 3. Każdorazowo godziny pracy Planetarium podawane są do publicznej wiadomości w kasie Planetarium, na stronie: http://centrumnaukikeplera.pl/ oraz platformach społecznościowych.
 4. Zastrzega się możliwość zamknięcia Planetarium w inne dni i godziny niż określone w ust. 1–4. W takim przypadku szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Planetarium oraz ich zmiany podawane są do wiadomości publicznej w kasie Planetarium, na stronie internetowej: www.centrumnaukikeplera.pl oraz na platformach społecznościowych.

§3

Zakup i rezerwacja biletów

 1. Wstęp na wydarzenia w Planetarium jest odpłatny. Cennik biletów dostępny jest w kasie Planetarium oraz na stronie internetowej centrumnaukikeplera.pl.
  Aktualny repertuar Planetarium jest podawany do wiadomości publicznej na stronie www.centrumnaukikeplera.pl oraz w kasie Planetarium.
 1. Sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia odbywa się pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 2. Bilety wstępu na wydarzenia w Planetarium są dostępne:
      a) w kasie Planetarium z możliwością zakupu biletów w przedsprzedaży dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych,
      b) w formie rezerwacji telefonicznej, dostępnej pod numerem telefonu +48 693 891 680. Rezerwacja telefoniczna jest czynna w godzinach pracy kasy Planetarium,
      c) w formie rezerwacji online, dostępnej na stronie internetowej: http://bilety.centrumnaukikeplera.pl, na warunkach określonych w § 5,
      d) w formie zakupu online, dostępnego na stronie internetowej: http://bilety.centrumnaukikeplera.pl, na warunkach określonych w §
 3. Kasa biletowa przyjmuje płatność gotówką w złotych polskich oraz akceptuje karty płatnicze wyszczególnione przy kasie biletowej oraz na stronie http://bilety.centrumnaukikeplera.pl/.
 4. Osoba zakupująca bilet wstępu na wydarzenie zobowiązana jest do zachowania biletu, paragonu, faktury lub innego dokumentu stanowiącego dowód zakupu biletu.
 5. Na blankietach biletów wskazana jest data i godzina wydarzenia oraz numer miejsca.
 6. W przypadku korzystania ze zniżki w cenie zakupu biletów lub z biletów specjalnych, przy sprawdzaniu biletów lub podczas odbioru biletów w kasie Planetarium, Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania ze zniżki (tj. legitymacja studencka, uczniowska, Karta „ZGranej Rodziny” czy „ZGranych 50+”, itp.). Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wstępu na wydarzenia
  w Planetarium oraz nie podlegają zwrotowi.
 7. Zwroty biletów są możliwe tylko w przypadkach określonych w § 7.
 8. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane:
      a) w kasie biletowej Planetarium gotówką niezwłocznie,
      b) na kartę płatniczą, z której dokonano zapłaty, w terminie 7 dni,
      c) na numer rachunku bankowego, z którego został dokonany przelew w terminie umożliwiającym dokonanie weryfikacji płatności, zgodnie z formą w jakiej płatność za nabycie biletu została dokonana.
 9. Zamawiający przy dokonywaniu zakupu biletów online oraz rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze niezwiązanym z zakupem biletów.
 10. W sali projekcyjnej dostępne są 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
 11. W miarę dostępności istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania przez czas trwania seansu ze słuchawek
  do angielskich wersji językowych oraz w przypadku części filmów także niemieckich i ukraińskich wersji językowych.
 12. W przypadku wejść grupowych, wydanie słuchawek następuje po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby korzystania ze słuchawek. Słuchawki wydawane są w takim przypadku opiekunowi grupy.
 13. W przypadku dokonania rezerwacji lub zakupu biletu wstępu na wydarzenie w Planetarium w przedsprzedaży, osoba zamierzająca korzystać ze słuchawek w trakcie wydarzenia, może odebrać słuchawki (w miarę dostępności słuchawek) na 20 minut przed wydarzeniem w kasie Planetarium bez kolejki.
 14. Planetarium zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na wydarzenia. Wszelkie informacje dotyczące zmian podane zostaną do wiadomości publicznej na stronie www.centrumnaukikeplera.pl oraz w kasie Planetarium z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W szczególnych przypadkach Planetarium zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia.

§4

Rodzaje biletów

Rodzaje biletów:

 1. bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej,
 2. bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 18. roku życia (uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom i doktorantom do ukończenia 26. roku życia, seniorom powyżej 65. roku życia, po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki (tj. legitymacja studencka, doktorancka, dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek), osobom niepełnosprawnym z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej). W przypadku osób niepełnosprawnych, zaliczonych orzeczeniem do znacznego stopnia niepełnosprawności, nabycie biletu upoważnia do wejścia na wydarzenie z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna,
 3. bilet zbiorowy – w przypadku zorganizowanej grupy dzieci, młodzieży oraz dorosłych, liczącej co najmniej 15 osób, opiekun nabywa bilet wstępu na wydarzenie ze zniżką za kwotę 1 zł;
 4. bilet „ZGrana Rodzina” – dla osób posiadających Kartę „ZGranej Rodziny”, zniżka na bilet przyznawana jest po okazaniu ważnej Karty,
 5. bilet „ZGrani Zielonogórzanie 50+” – dla osób posiadających Kartę „ZGrani Zielonogórzanie 50+”, zniżka na bilet przyznawana jest po okazaniu ważnej Karty.

§5

Rezerwacja

 1. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie wypełnionego formularza z danymi osoby, podmiotu lub instytucji. Formularz wypełnia pracownik Planetarium. Przy dokonywaniu rezerwacji konieczne jest podanie liczby osób oraz informacji o przysługujących uprawnieniach do zakupu danego rodzaju biletów, dla których rezerwacja jest dokonywana.
 2. Rezerwacja online odbywa się przez stronę internetową http://bilety.centrumnaukikeplera.pl. Planetarium zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia możliwości rezerwacji online.
 3. Jednorazowo można dokonać maksymalnie 3 (trzech) rezerwacje indywidualne online i nie więcej niż 10 (dziesięciu) biletów.
 4. Jednorazowo można dokonać maksymalnie 3 (trzech) rezerwacji grupowych (telefonicznie) i nie więcej niż 93 (dziewięćdziesięciu trzech) biletów.
 5. W przypadku rezerwacji grupowej dokonywanej telefonicznie zapłaty za bilety należy dokonać w kasie Planetarium nie później niż na 30 minut przed planowanym wejściem na wydarzenie. W przypadku braku opłaty w tym terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 6. Odbiór biletów zarezerwowanych w ramach rezerwacji indywidualnej, telefonicznej i online, winien nastąpić w kasach Planetarium najpóźniej na 15 minut przed planowaną godziną wejścia na wydarzenie. W przypadku braku opłaty
  w tym terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 7. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 8. Zasady rezerwacji online uregulowane są w odrębnym regulaminie dostępnym w module rezerwacji online na stronie internetowej.

§6

Zakup biletów online

 1. Zakup biletów online odbywa się przez stronę internetową: http://bilety.centrumnaukikeplera.pl.
 2. Zakup biletu online jest możliwy po dokonaniu rejestracji na stronie http://bilety.centrumnaukikeplera.pl
  i zaakceptowaniu klauzul dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz po dokonaniu płatności za pomocą systemu PolCard.
 3. Poprzez system sprzedaży online można kupić bilety indywidualne i grupowe.
 4. Jeśli zakup online został wykonany niezgodnie z regulaminem Planetarium (np. niezgodnie z limitem wieku), nie przysługuje za niego zwrot pieniędzy.
 5. Zarejestrować można się na stronie http://bilety.centrumnaukikeplera.pl, podając imię, nazwisko, adres email oraz ustalając i wpisując hasło.
 6. Każda osoba rejestrująca się online otrzyma, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją, czy jej zgłoszenie zostało dostarczone do Planetarium i czy posiada ona już zarejestrowany profil.
 7. Warunkiem skutecznego dokonania rejestracji jest podanie poprawnych danych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Planetarium zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, na którym nie nastąpiło żadne poprawne logowanie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
 9. Podczas jednej sesji logowania można dokonać maksymalnie trzech różnych transakcji w celu zakupu biletów,
  z zastrzeżeniem, że jedna transakcja może obejmować nie więcej niż 93 bilety grupowe i nie więcej niż 10 biletów indywidualnych.
 10. Chcąc dokonać kolejnych (czterech lub więcej) transakcji online, należy wylogować się z systemu i po co najmniej 30 minutach zalogować się ponownie.
 11. Jednocześnie na jedno konto można logować się wyłącznie z jednego urządzenia, używając jednej karty w obrębie jednego okna przeglądarki.
 12. Każda rezerwacja online biletów grupowych otrzyma indywidualny numer transakcji i każda z nich wymaga uiszczenia osobnej opłaty.
 13. Każda rezerwacja online biletów indywidualnych otrzyma indywidualny numer transakcji, ale rezerwacje będzie można opłacić łącznie.
 14. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania wybrać opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 15. Opłata za zakup biletów online dokonywana jest wyłącznie za pomocą systemu PolCard, kartą płatniczą akceptowaną przez system PolCard, przelewem elektronicznym lub inną formą udostępnioną przez PolCard
  w obrębie serwisu http://bilety.centrumnaukikeplera.pl/. Informacja o tym, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty, znajduje się na stronie https://vpos.polcard.com.pl/vpos/ecom/service.htm.
 16. Płatności należy dokonać w ciągu 15 min od chwili wybrania terminu wizyty, bez przerywania ciągłości transakcji. Po tym czasie zarezerwowane bilety wrócą do puli ogólnodostępnych biletów.
 17. W ciągu 30 min od chwili zakończenia zakupu online system wyśle na podany w profilu adres skrzynki pocztowej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie i numer transakcji oraz zapisane w formacie PDF bilety elektroniczne z kodami QR. Do zwrotu zakupionych biletów stosuje się zasady określone w § 7 Reklamacje i zwroty.
 18. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wstępu na wydarzenie o godzinie wskazanej na bilecie. Do sali projekcyjnej należy udać się najpóźniej 5 min przed rozpoczęciem seansu.
 19. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (załącznik do rozporządzenia pozycja 36) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 20. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na wydarzenie i stanowi tytuł do w nim udziału. W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki
  w formacie PDF.
 21. Planetarium zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia możliwości sprzedaży online.

§7

Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku awarii technicznej uniemożliwiającej przeprowadzenie wydarzenia w Planetarium, możliwy jest zwrot opłaty za bilet na dane wydarzenie.
 2. Zwrot opłaty nie przysługuje o ile awaria techniczna przerwała wydarzenie, lecz umożliwiła jego wznowienie
  i dokończenie.
 3. W przypadku awarii technicznej, w szczególnych wypadkach, możliwe jest również zorganizowanie dodatkowego pokazu zawierającego niewykonane elementy wydarzenia. W takiej sytuacji widzowi przysługuje wybór pomiędzy zwrotem opłaty za bilet, a udziałem w pokazie dodatkowym.
 4. Zwrot biletów z powodu awarii technicznej jest przyjmowany bez kolejki. Planetarium w miarę możliwości
  i dostępności wolnych miejsc umożliwi w takim wypadku zakup biletów na inne wybrane wydarzenie.
 5. W przypadku poinformowania o zmianach form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na wydarzenie w momencie ich wystąpienia, osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji, przysługuje prawo do zmiany terminu lub zwrot opłaty za bilety.
 6. W przypadku spóźnienia się na wydarzenie nie przysługuje zwrot opłaty za bilet ani wymiana biletu na inne wydarzenie.
 7. Bilety zakupione przez system zakupu online nie podlegają zwrotowi w kasie Planetarium.

§8

Bezpieczeństwo

 1. Teren Planetarium jest objęty systemem monitoringu wizualnego.
 2. Planetarium zastrzega sobie prawo sprawdzenia czy osoby wchodzące na teren Planetarium nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w § 10 ust. 1. lit. c-e.
 3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia odwiedzających Planetarium, Planetarium zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.

§9

Zasady przebywania na terenie Planetarium

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą przebywać na terenie Planetarium wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Plecaki, torby i parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 3. Planetarium Wenus nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 4. W przypadku zgubienia klucza do szafki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł za klucz.
 5. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Planetarium należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obsługi.
 6. Osoby przebywające na terenie Planetarium zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi.
 7. Z elementów wyposażenia interaktywnego eksponowanego w Planetarium należy korzystać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tabliczkach informacyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzeżenia i komunikaty umieszczone przy eksponatach. Planetarium nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub użytkowania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem.

§10

Na terenie Planetarium zabrania się

 1. Na terenie Planetarium zabrania się w szczególności:
      a) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Planetarium,
      b) wprowadzania na teren Planetarium zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,
      c) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, fajek oraz cygar, wnoszenia i używania środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych,
      d) wnoszenia na teren Planetarium broni, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia,
      e) wnoszenia i wprowadzania na teren Planetarium rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jazdy na nich,
      f) prowadzenia działalności handlowej,
      g) prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych.
 2. Zabrania się przebywania na terenie Planetarium osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz osób zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu, zakłócających porządek lub naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, w tym zachowań powodujących dyskomfort innych zwiedzających.

§11

Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

 1. W przypadku grup szkolnych wszystkich rodzajów szkół ponadpodstawowych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie piętnastu (15) uczniów, w przypadku grup dzieci przedszkolnych i grup dzieci ze szkół podstawowych na jednego opiekuna może przypadać dziesięcioro (10) dzieci. W przypadku grup dzieci niepełnosprawnych
  z ustalonym stopniem niepełnosprawności (po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentu ze zdjęciem lub aktualnej legitymacji osoby niepełnosprawnej), nabycie biletu upoważnia do wejścia na zwiedzanie z opiekunem osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem, że osoba niepełnosprawna, planująca wejście z opiekunem, zobowiązana jest przy zakupie biletu, zgłosić w kasie, iż wraz z nią obecny jest opiekun, okazać dokument potwierdzający zaliczenie tej osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz nabyć bilet za 1 zł dla opiekuna.
 2. Każda zorganizowana grupa dzieci i młodzieży przebywa na terenie Planetarium z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
 3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone przez nich, w tym poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów, wyposażenia lub innych elementów znajdujących się na terenie Planetarium.

§12

Zasady szczegółowe dotyczące udziału w seansie

 1. Udział w wydarzeniu w Planetarium jest dostępny dla dzieci powyżej 3 roku życia. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka pracownik Planetarium ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
 2. Opłata za wstęp obejmuje udział w jednym wydarzeniu w dniu i godzinie podanej na blankiecie biletu.
 3. Do sali projekcyjnej należy udać się na 5 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 4. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie wskazanej na blankiecie biletu.
 5. Po rozpoczęciu wydarzenia nie ma możliwości wejścia do sali projekcyjnej.
 6. Wejście z biletem grupowym jest możliwe tylko łącznie z całą grupą.
 7. Niewskazane jest wychodzenie z sali projekcyjnej podczas wydarzenia. W nagłych wypadkach po opuszczeniu sali projekcyjnej w trakcie wydarzenia nie ma możliwości ponownego wejścia. Opuszczenie sali jest jednoznacznie z zakończeniem uczestnictwa w wydarzeniu – bez prawa do żądania zwrotu ceny za zakup biletu.
 8. W Planetarium obowiązuje ruch kierunkowy – oddzielne wejście i wyjście wskazane przez pracownika Planetarium.
 9. Zabrania się wnoszenia, spożywania posiłków i napoi w sali projekcyjnej oraz w trakcie wydarzeń.
 10. Zabrania się rejestracji dźwięku i obrazu podczas trwania wydarzenia.
 11. Podczas wydarzenia wszelkie urządzenia elektroniczne (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, laptopy oraz inne urządzenia emitujące światło lub dźwięk) winny zostać wyłączone.
 12. Zabrania się dotykania technicznego i elektronicznego wyposażenia sali projekcyjnej.
 13. Podczas seansów w sali projekcyjnej światła są wyłączone.
 14. Osoby zakłócające przebieg pokazu – używające urządzeń emitujących światło, hałasujące podczas projekcji lub w inny sposób zakłócające przebieg pokazu mogą zostać usunięte z sali projekcyjnej. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za bilet.
 15. Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpieczne dla osób z rozrusznikiem serca.
 16. Pokazy prezentowane w Planetarium dostarczają wielu intensywnych bodźców wizualnych i słuchowych, co może być niewskazane dla osób z niektórymi schorzeniami (np. epilepsją).

§13

Zasady szczegółowe dotyczące udziału w seansie 3D stereo

 1. Do oglądania pokazów w wersji 3D stereo niezbędne są okulary 3D. Okulary te pozwalają osiągnąć efekt 3D wyłącznie dla pokazów prezentowanych w Planetarium.
 2. Okulary 3D są wydawane widzom przy wejściu do sali projekcyjnej.
 3. Rozmiar okularów 3D umożliwia wygodne oglądanie pokazów osobom w wieku od 10 lat. Osoby młodsze powyżej 3 roku życia mogą wejść na pokaz na życzenie opiekuna. Planetarium nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z rozmiarem okularów.
 4. Osoby wychodzące z pokazu zobowiązane są do zwrotu okularów 3D pracownikom Planetarium.
 5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia okularów 3D uczestnik pokazu będzie zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej ich wartości tj. kwoty 350 zł.

§14

Newsletter

 1. Zamówienie przez Użytkownika usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail Użytkownika oraz nazwy Użytkownika przez Centrum Nauki Keplera w celu realizacji usługi subskrypcji Newslettera.
 2. Dane osobowe Użytkownika są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newslettera.
 3. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

§15

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO – Planetarium Wenus informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zielonogórski Ośrodek Kultury, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra.
 2. Zielonogórski Ośrodek Kultury wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@zok.com.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Zielonogórski Ośrodek Kultury, ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra z dopiskiem Inspektor Danych Osobowych.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania CNK Planetarium Wenus, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Udostepniający swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Udostepniający swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

§16

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.centrumnaukikeplera.pl oraz w kasie Planetarium.
 2. Osoby przebywające na terenie Planetarium zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do usunięcia osoby naruszającej postanowienia Regulaminu z terenu Planetarium. W takiej sytuacji zwrot opłaty za bilet nie przysługuje.
 4. Planetarium jest uprawnione do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany
  do wiadomości publicznej na stronie www.centrumnaukikeplera.pl oraz w kasie Planetarium.